P1 – mobilt kunstatelier i Moss

Det mobile atelieret P1 er et kunstnerresidensprogram på Kirkeparken vgs i Moss i regi av Tenthaus – kurator for Momentumbiennalen i 2023.

P1 har tidligere vært på skoler i Oslo, Levanger, Trondheim, Tistedal og Lier (les mer). Det er en grunnleggende del av Tenthaus’ metodikk å forankre prosjekter lokalt over tid, for å inkludere deltakere som ellers kanskje ikke ville ha tilgang til kunstnere og kunst.

I forbindelse med sitt kuratoriske oppdrag for Momentum 12, ønsker Tenthaus å gjennomføre prosjektet P1 – mobilt atelier på to skoler ved Kirkeparken vgs i perioden mars-april/mai 2023.

Oppholdet på Kirkeparken VGS i Moss innebærer en kunstnerresidens, hvor kunstnerne bruker atelieret, samtidig som de inkluderer skoleelever i workshop basert på sin praksis. Jasper Siverts, Ana Marques Engh og Bendik-Bendik Syversætre Johannessen skal ha residens fra mars-mai 2023 med prosjektet “Things don’t run we”. Underveis og til slutt vil prosjektet ta form som en samling av forslag til offentlige performative monumenter som vises ved tilfeldige tidspunkt i galleri- og offentlig rom (mer om prosjektet nederst).

Arbeidene elevene tar del i skal presenteres, og vil være tilgjengelig for publikum å se under hele prosjektperioden. I tillegg vil P1-modulens stedplassering manifestere samarbeidet mellom Tenthaus og Kirkeparken vgs., og åpne for ad hoc workshops, prosjekter og visninger i tidsperioden.

Modulen fungerer godt som et lite visningssted så vel som et arbeidssted. Ved å plassere et kunstprosjekt midt i gågata kan vi komme tettere i kontakt med lokalbefolkningen, og gi kunsten en synlig tilstedeværelse i folks hverdagsliv.

DSCF4532

Om residensprosjektet:

«Things don’t run we» av Jasper Siverts, Ana Marques Engh og Bendik-Bendik Syversætre Johannessen

Kan en bevegelse være en ting? Kan ord bli til ting og tingene miste sin fysiske tilstedeværelse? Hvordan velger vi hvilke øyeblikk eller hendelser som har betydning, og hvordan konserveres de? Vi skaper en leken og vandrende utstilling og samling av kunstverk som ikke er bundet av tingenes fysiske rammer, krav til konservering eller til et spesifikt sted. Kunstverkene i samlingen vises fram på nytt og på nytt, er i konstant endring og påvirkes av både tilskuer og utøver. På den måten skapes unike øyeblikk som elevene er med på å skape, så vel som en annen måte å se kunst og
samlingsgesten på.

“Things don’t run we” er en opplevelse i skjæringspunktet mellom en utstilling og en forestilling. I fellesskap utforsker kunstnerne og elevene kunst som ikke er objekter: gester, bevegelser, utsagn og muntlig historie som må aktiveres av en utøver for å eksistere. I øyeblikket oppstår kunsten mellom utøver og tilskuer, en situasjon og en fortrolighet i form av kortvarige objekter eller opplevelser som vitner om alle objekters flytende identitet. Kan disse flytende verkene leve videre som minner og på den måten etablere sin egen flyktige permanens?

Gjennom et kunstneropphold i Tenthaus’ nomadiske studio p1 som skal plasseres i skolegården til Kirkeparken videregående skole i Moss i løpet av våren, kommer vi til å utvikle en samling med immaterielle verk i samarbeid med elever fra KDA-linja. Disse skal fremføres som en del av live-programmet på Momentum 12 ved Galleri F15. Elevene blir del av på alle plan, både ved å bidra til utvikling og fremførelse. På denne måten får elevene også eierskap til kunstverket på lik linje med de andre involverte kunstnerne. Vi kommer til å holde en rekke workshops med elevene der vi utforsker immaterielle uttrykksformer og snakker om temaer som konservering, muntlig historie og monumentalisering. Sluttproduktet kommer til å ta form som en samling av forslag til offentlige performative monumenter som vises ved tilfeldige tidspunkt i gallerirommet.

Prosjektet blir vist i utstillingsperioden mellom juni og oktober 2023, og kommer til å dukke opp i de ulike gallerirommene uten annonsering for at verket ikke skal oppfattes som et event, men heller en organisk del av utstillingen. Vi belager oss på at de ulike verkene kommer til å kreve et varierende antall utøvere og varighet, men prosjektet kommer til å bli vist 3 ganger i uka gjennom utstillingsperioden. Vi søker dermed støtte til å lønne utøvere gjennom visningsperioden, vederlag, reisekostnader til og fra Jeløya og mat til elever og utøvere.

Vi ser på dette visningsformatet som en hybrid mellom teater- og utstillingsritualet, og som på den måten kan reforhandle grensene for tilskuerskap og formen for sosial kontroll som disse ritualene innebærer. Utøverne viser frem verkene på utstillingsformatets premisser, samtidig som de bringer med seg visse parametere som er spesifikke for black box-tilskuerskapet. På denne måten skapes en slags hybridtemporalitet hvor den sosiale kontrakten mellom utøver og tilskuer er ustabil og konstant må reforhandles. Et slikt rom kan åpne for nye måter å forholde seg til kunst, utstillingsrommet og kropper i rom på.

Vi ønsker gjennom dette å skape et kunstverk som er situert i Moss og tar ungdommens ønsker for fremtiden og tanker rundt kunst på alvor. Biennaleformatet er ofte en lite situert kunstarena som samler en rekke internasjonalt anerkjente kunstnere som sjeldent forholder seg til de lokale omstendighetene og lokalbefolkningens holdninger og ønsker til kunst. Vi prøver derfor å åpne opp et rom for samtale og samarbeid som er en motvekt til de flyplass-aktige institusjonene og deres strenge forventninger til redigering, presentasjon og salg. Vi vil likestilles på tross av alder sted og opprinnelse og presentere verk laget i fellesskap.

Gjennom å skape disse immaterielle monumentene ønsker vi å åpne en samtale rundt utstillingsritualets fetisjering av objekter og deres etterfølgende  sirkulasjon gjennom markedet. Verkene kommer til å vises over en lenger periode og vil på den måten etablere sin egen «permanens» som ikke belager seg på presis representasjon eller konservering. Bevegelse er en upresis form for representasjon som åpner opp for individuelle tolkninger og en kontinuerlig tilblivelse. Monumentene vil på den måten være tuftet på kontinuerlige forhandlinger og gjentolkninger i stedet for sementerte identiteter som ofte er det som foreviggjøres og huskes for ettertiden. Utøveren objektifiseres samtidig som de stirrer tilbake på tilskueren og undergraver illusjonen som ligger latent i rammene for tilskuerskapet.

P1 residensen i Moss har fått tildelt støtte av KOROs Lokalsamfunnsordningen (LOK) i 2023

Tenthaus kunstnerkollektiv
Tenthaus begynte som et kunstnere-i-skolen-prosjekt i Oslo. Over et tiår senere opprettholder kollektivet sterke relasjoner til samfunnet, mens de arbeider for å dyrke og pleie sitt eget miljø. Det omfatter nå et prosjektrom, et utstillingsrom og et mobilt studio, samt et bredt spekter av kuratoriske prosjekter. Profilen til Tenthaus er preget av en åpen, prosessorientert form for deltakelse fra en internasjonalt orientert gruppe kunstnere.

Kollektivet undersøker og revurderer konteksten for samtidskunstpraksis gjennom utstillinger samt et bredere felt av diskursiv aktivitet som radio, middager, workshops for ungdom, residency, arrangementer og samarbeid. Vi holder til på Maridalsveien 3 i Oslo og har et prosjektrom ved Christian Kroghs gate 34. I 2023 skal Tenthaus kuratere Momentum 12 på galleri F15 i Moss.