Momentum 4

Momentum 3

22. mai - 27. jun 2004

Kuratorer:
Caroline Corbetta and
Per Gunnar Tverbakk

Kunstnere:
Lise Blomberg Andersen, Christian Andersson, Dejan Antonijevic, Jonas Dahlberg, Nathalie Djurberg, Matias Faldbakken, Bodil Furu, Ilkka Halso, Erla Haraldsdottir & Bo Melin, Lise Harlev, Gustav Hellberg, Kim Hiortøy, Rune Johansen, Svein Flygari Johansen, Jesper Just, Ragnar Kjartansson, Margareta Klingberg, Oskar Korsàr, John Kørner, Andrea Lange, Lars Mathisen, Samir M’kadmi, Sirous Namazi, Terje Nicolaisen, Lars Nilsson, Ola Pehrson, Anu Pennanen, Jorma Puranen, Hans Hamid Rasmussen, Kirstine Roepstorff, Torbjørn Rødland, Andreas Schulenburg, Magnus Sigurdarson, Johan Thurfjell, Martijn van Berkum & Oskar Lindström, Ole Mads Vevle, Måns Wrange

Bryggeriet åpningen 2004

IMG_6668

Momentum 2004 forsøker å vise noen av de samfunnsmessige og kulturelle standpunktene som eksisterer side om side i de nordiske landene. Selv om denne regionen sett fra utsiden oppfattes som homogen – ikke minst takket være et offisielt selvbilde som formidles gjennom forskjellige fellesnordiske organisasjoner – så består den av en rekke sammensatte lokale områder med et stort mangfold av kulturelle identiteter, og dette gjelder i dag mer enn noen gang tidligere. Det sier seg selv at disse forskjellige identitetene ikke lever en isolert tilværelse. De er på mange forskjellige nivåer vevd inn i bredere internasjonale forhold. I likhet med alle andre deler av verden, er denne regionen åsted for en internasjonalisering hvor det lokale hele tiden bærer spor av det globale som det har seg, og omvendt.

Til tross for fremveksten av nye sosio-kulturelle trender innenfor de nordiske samfunn (som kommer til syne i en stadig sterkere individuell orientering), og til tross for innflytelser utenfra gjennom de mange forskjellige globaliserende krefter (for eksempel gjennom internasjonaliserte massemedier), så har hvert av landene i denne regionen fortsatt et samfunn preget av en relativt enhetlig kultur. Dessuten deler disse landene de samme sosialdemokratiske idealer. Likevel blir forestillingen om felles målsettinger som grunnlag for samfunnsstrukturen stadig utfordret av mangfoldet av nye tanker og impulser. Endringer finner sted i ulike miljøer i de nordiske landene med ulik hastighet. Med henblikk på denne sammensatte, flytende og til tider selvmotsigende rammen, setter Momentum 2004 spørsmålstegn ved det eksisterende systemets evne til å favne en fremtid med større kulturelt mangfold og sosial individualitet.

Utstillingen presenterer kunstnere som gransker, kritiserer eller endog forsøker å forbedre eksisterende politiske og sosiale strukturer. Kunstnerne utforsker fremmedgjøringseffekten i bylandskaper og innføringen av nye økonomiske strukturer i den nordiske topogra­fien som følge av verdensomspennende strømninger. Noen av kunstnerne analyserer historiske og samtidige faktorer som avgjør eiendomsretten til landområder, mens andre undersøker hvordan naturen forvandles og blir til en vare forvaltet av underholdningsin­dustrien. Utstillingen inneholder også arbeider av kunstnere som er opptatt av mer eksistensielle temaer.

Presentasjonen viser et spekter av subjektive perspektiver på den nordiske virkelighet. De inviterte kunstnerne har forskjellige former for tilknytning til regionen. For noen er det deres fødested; andre har flyttet hit av forskjellige grunner; atter andre har vært her i forbindel­se med utvekslingsprogrammer for kunstnere, og frembrakt arbeider som en respons på visse lokale forutsetninger. Alle disse arbeidene, som er svært forskjellige i sitt uttrykk, og som er såpass subtile at det ikke lar seg gjøre å komme med entydige tolkninger av dem, gir sam­let en illustrasjon av variasjonen i de kulturelle og sosiale miljøer som lever side om side i Norden.

Kunstnerens subjektivitet er den linsen som virkeligheten leses igjennom og som overfører den til bilder. Som kuratorer for denne utstillingen har vi foretrukket kunstnere som transkriberer sin dags­orden 111 forskjellige former for visuelle systemer som forutsetter at de presenteres innenfor institusjonelle rammer. Etter vår oppfatning bidrar denne institusjonelle rammen til å gi kunstverk anerkjennelse hos et ikke-spesialisert publikum.

På grunn av de tidsbegrensningene som biennalen må arbeide under, har vi besluttet å ikke la med prosjekter som innebærer omfattende sosiaIt engasjement. Vi er av den oppfatning at prosjekter som handler om samspill med de sosiale strukturer i et lokalsamfunn, krever et langvarig og målrettet arbeid for å skape en ønsket dynamikk. Biennalen som begivenhet er ikke særlig egnet for politisk aktivisme, og hvis slike arbeider presenteres innenfor en institusjo­nell ramme, risikerer de å bli omgjort til kraftløse iscenesettelser.

Ikke desto mindre har forskyvningen fra kunstgjenstanden og over til forskjellige former for tverrfaglig og aktivistisk orientert virksomhet innenfor det sosiale rom, vært et fremtredende fenomen i løpet av det siste tiåret, ikke bare i de nordiske landene. Denne tendensen drøftes i et eget essay i denne katalogen.

For at en biennale skal kunne etablere seg som en varig institusjon med et eget særpreg, må den forholde seg til sin lokale kontekst. For Momentums vedkommende vil flere forskjellige kunstnere delta med prosjekter i det offentlige rom både i og utenfor Moss, i tillegg til utstillingen i Gamle Moss bryggeri. Moss, med sine rundt 30 000 inn­byggere, er Momentums faste tilholdssted. I likhet med mange andre småbyer med røtter knyttet i industrien, gjennomgår Moss for tiden en grunnleggende identitetsendring. Gamle industritomter blir gjort om til offentlige anlegg, forretningslokaler og kulturinstitusjoner. Moss, som en gang var en aktiv industriby, står nå overfor flere mulige fremtidsscenarioer. To bevegelser er tydelige, på den ene side, en politikk rettet mot å utvikle den tradisjonelle industrien, og på den annen, en streben etter å bli et urbant senter for kultur og fritid. De offentlige prosjektene i biennalen gjenspeiler disse endringene ved å gi oss tolkninger av arkitekturen og det sosiale miljøet. Hensikten med denne delen av utstillingen er ikke å trekke frem det som er særegent lokalt. men snarere å stimulere den offentlige debatten ved å presentere byen innenfor et bredere perspektiv.

Moss tjener som et symbol på de endringene som for tiden berø­rer ikke bare hele Norden, men også mange andre vestlige samfunn. Men Moss er også et miljø med sin egen eksistensberettigelse, med sine egne tradisjonelle særegenheter. og sin egen identitet.

Momentum sikter mot å etablere seg som en Nordisk biennale ved å lete etter viktige sammenfall mellom det lokale, det regionale og det globale.

Caroline Corbetta og Per Gunnar Tverbakk
Kuratorene for Momentum 2004

Picture1 033

Picture1 055

Picture1 046

Picture1 041